รับฟังออนไลน์

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Creative
นางสาวรวีพร ลัพกิตโร........09.00 น.
นายธีระยุทธ มากกำเนิด......09.00 น.
นางสาวภัทรวดี เข้มข้น........09.00 น.
นางสาวกัญญา สุขเอียด......10.00 น.
นางสาวทัศนีย์ พิมพ์พงศ์.....10.00 น.
นางสาวกฤติยาณี จันจิตร์.....10.00 น.
นางสาวสุมณฑา มณีพรหม..11.00 น.
นางสาวจุรีภรณ์ ทองใบ........11.00 น.
นายสันติพงษ์ สายวรรณะ.....11.00น.

** สถานที่ สถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่
วันที่ 15/9/60
เวลาตามที่ระบุหลังชื่อ

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง Creative

รอบรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์