ประวัติความเป็นมา

ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน

 

สถานภาพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ ที่ผลิตรายการวิทยุเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้ความรู้ ความคิดและสร้างสัมพันธ์กับชุมชนรอบมหาวิทยาลัย โดย

สถานีต้องจัดหารายให้เพียงพอต่อการดำเนินงานและพัฒนาตามภารกิจหลักของสถานีวิทยุฯ

 

วัตถุประสงค์การก่อตั้ง

เริ่มกระจายเสียงด้วยระบบสเตอริโอ ในความถี่ เอฟ เอ็ม 88.0 เมกกะเฮิร์ต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.

2524 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการส่งกระจายเสียงคลื่นวิทยุให้แก่นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศว

กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่

 

พัฒนาการภาคเทคนิค

การส่งกระจายเสียงในระยะแรกครอบคลุมพื้นที่ไม่กว้างขวางนัก มีเวลาออกอากาศ 4 ชั่วโมงต่อวัน (16.00 – 20.00 น.)

โดยตัวสถานีตั้งอยู่ที่ส่วนหอคอยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาได้ย้ายสถานที่ปฏิบัติการมาอยู่ในอาคารศูนย์เครื่องมือ

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี) และมีเครื่องส่งสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ส่วน

ควบติดตั้งอยู่บริเวณริมรั้วด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย (ข้างสำนักงานไปรษณีย์คอหงส์) เพิ่มเวลาออกอากาศเป็น 18 

ชั่วโมง (06.00 – 24.00 น.) กำลังการกระจายเสียง 1 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 80 ของจังหวัดสงขลา ตลอดจน

บางส่วนของจังหวัดพัทลุง สตูล ตรังและนครศรีธรรมราช จนกระทั่งในปี 2550 ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณวิทยุ

และอุปกรณ์ส่วนควบบนเขาคอหงส์ ทำให้ สามารถขยายกำลังส่งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 90 ของจังหวัดสงขลาและบางส่วน

ของจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช สตูล ตรัง ยะลาและปัตตานี ในปัจจุบัน

 

พัฒนาการภาครายการ

ในยุคแรกเริ่ม สถานีมีเพียงรายการเพลงและรับสัญญาณถ่ายทอดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อมาจึง

ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมรูปแบบและเนื้อหารายการจนกระทั่งเป็นสถานีวิทยุที่มีสัดส่วนของรายการประเภทความรู้และ

ข่าวสารสูงเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับสถานีวิทยุอื่นๆ ในจังหวัดสงขลา ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเป็นสถานีวิทยุของ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมด้าน ทรัพยากรบุคลากรทางวิชาการที่มีความรู้ในสาขาต่าง ๆ สามารถอธิบายและตอบข้อ

สงสัยของสังคมตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาผ่านทางรายการสารคดีเชิงวิชาการ และรายการสนทนาต่างๆ

เช่น รายการสภากาแฟ รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันและรายการรอบรั้ว ม.อ. เป็นต้น และยังเสริมแนวทางการตอบสนอง

สังคมด้วยรายการที่รับฟังความต้องการของชุมชนโดยตรง คือ รายการแลบ้านแลเมือง ที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน

นำสู่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการชี้แจงหรือ แก้ไขปัญหารวมถึงเปิดประเด็นและสร้างสรรค์กิจกรรมที่สร้างจิตสำนึกสาธารณะ

ให้เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นการสนองต่อภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คือ "การให้บริการชุมชน"

 

พัฒนาการภาคงานข่าว 

พ.ศ. 2540 สถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ ได้ร่วมมือกับสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำรายการเพื่อการแลกเปลี่ยน

และเผยแพร่ข่าวสารวิทยาการ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่งให้ผู้ฟัง ทั้งสองภูมิภาคได้มี

โอกาสรับรู้ร่วมกัน ในชื่อรายการ "เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน" (12.00 – 13.00 น. จันทร์ – ศุกร์ ) 

 

ปัจจุบันรายการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากเหล่าเครือข่ายวิทยุสถาบันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียง

ใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยา

ลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถานีวิทยุศึกษาและมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผลให้พื้นที่การกระจายเสียงราย

การ ครอบคลุมทุกภูมิภาคกว่า 30 จังหวัด ทั่วประเทศ โดยสถานีวิทยุ ม.อ. หาดใหญ่ รับหน้าที่เป็นทีมบรรณาธิการรายการ

สัปดาห์ละ 1 วัน พร้อมทั้งร่วมกระจายเสียงสัปดาห์ละ 5 วัน ในด้านข่าวสารที่เท่าทันสถานการณ์โลก 

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประสานความร่วมมือรับถ่ายทอดสัญญาณผ่าน

ดาวเทียมข้ามทวีป เพื่อถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับฟังข่าวที่รวดเร็ว ฉับไว และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น ข่าว VOA

จากสหรัฐอเมริกา, ข่าว BBC จากประเทศอังกฤษ และ ข่าว CRI จากประเทศจีน เป็นต้น

 

ล่าสุดตั้งแต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมา สถานีวิทยุ ม.อ.ได้ปรับนโยบายเพิ่มช่องทางการนำเสนอข่าวสารมหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์โดยสอดแทรกในรายการหลักของสถานีทุกรายการ ซึ่งมีผลให้จำนวนความถี่ของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารจาก

คณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นกว่า 15 ข่าว ในแต่ละวันอีกด้วย

 

พัฒนาการภาคกิจกรรมสังคม 

เมื่อสังคมต้องการความช่วยเหลือ สถานีวิทยุ ม.อ.ในฐานะหน่วยงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำเป็นต้องทำหน้าที่

พิเศษเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาเป็นรายกรณีเสมอมา เริ่มตั้งแต่การจัดรายการพิเศษรายงานสถานการณ์และประสานงานความ

ช่วยเหลือเมื่อเกิดภาวะอุทกภัยใน จ.สงขลา ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2543 และอีกสองครั้งในปี 2548 และ 2550 รวมไปถึงเมื่อ

สถานีฯ มีรายการ "แลบ้านแลเมือง" ก็เริ่มขยายวงของงานกิจกรรมสังคมให้หลากหลายกว้างขวางมากขึ้น เช่นกิจกรรมการ

ระดมทุนช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในโครงการ "ประสานใจดับไฟใต้" การประชาสัมพันธ์

และร่วมออกหน่วยในกิจกรรมรับบริจาคโลหิตของหน่วยคลังเลือด โรงพยาบาล ม.อ. การจัดเวทีประชาคมติดตามความคืบ

หน้ามาตร การป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่และกิจกรรมอาสาสมัครช่วยเหลือ สังคมหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น 

 

ซึ่งสถานีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกในสังคมทั้งภาคประชาสังคมเอกชน หน่วยงานรัฐและปัจเจกบุคคล จน

เกิดเป็นภาคีแห่งความร่วมมือที่รับรู้เรื่องราวและ สร้างความร่วมมือผ่านสื่อกระจายเสียงของสถานีได้อย่างมีประสิทธิภาพใน

ปัจจุบัน