วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์ :

เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับความเชื่อถือสูงสุดในพื้นที่ที่ออกอากาศและก่อแรงบันดาลใจด้านจิตสำนึกสาธารณะให้

แก่สังคมอย่าง ไม่หยุดยั้ง

 

พันธกิจ :

นำเสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิด คุณค่าที่เกิดจากผลงานภายในมหาวิทยาลัยนำเสนอให้สังคมประจักษ์และนำภูมิปัญญา ความคิดเห็นตลอดจนความต้องการจากท้องถิ่นสะท้อนกลับสู่มหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้สังคมเกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน 

โดยข้ามพ้นพรมแดนของชาติพันธุ์ ศาสนา หรือสถานภาพใดๆ ที่อาจเป็นอุปสรรค รวมถึงสร้างจิตสำนึกสาธารณะผ่านราย

การและกิจกรรมหลากหลายของสถานี

 

แนวทางการดำเนินงาน :

1. เป็นองค์กรที่ประกอบกิจการให้บริการสาธารณะโดยไม่มุ่งแสวงหากำไร แต่สามารถจัดหารายได้เพื่อดำเนินงานและพัฒนา

สถานีวิทยุได้ตามสมควร

2. เป็นสื่อวิทยุที่มีคุณภาพ มีคุณค่าต่อสังคมและสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาสังคมได้เป็นอย่างดี

3.เสนอข่าวสารที่มีเนื้อหาสร้างสรรค์สังคม ทั้งข่าวสารระดับท้องถิ่นและระดับสากล

4.ให้ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายแก่ผู้ฟัง เพื่อสนับสนุนแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต

5.เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชน สังคมกับประชาคมมหาวิทยาลัย

6.เสนอความบันเทิงเชิงที่มีมิติด้านสุนทรียภาพ ก่อให้เกิดความรื่นรมย์ ความรู้ความคิดและจรรโลงจิตวิญญาณ

7.เป็นแหล่งวิชาการให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง