ใบแสดงอัตราค่าผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐาน

สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นคลื่นวิทยุความถี่หลักที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย ส่งกระจายเสียงครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสงขลา ตลอดจนพื้นที่บางส่วนของจังหวัดยะลา, ปัตตานี, สตูล, พัทลุง, ตรัง และนครศรีธรรมราช

รูปแบบรายการ

๑. รายการเพลง ( เพลงไทย, เพลงสากล ) 

๒. รายการสนทนา

๓. สารคดี

 อัตราโฆษณา

๑. ออกอากาศสปอต (ความยาว ๓๐ วินาที) ๑๕๐ บาท / ครั้ง
๒. ออกอากาศสารคดี (ความยาว ๒ นาที) ๖๐๐ บาท / ครั้ง
๓. พูดเสริมในรายการ (ความยาวตามเหมาะสมตั้งแต่ ๒ นาที ขึ้นไป) ๓๐๐ บาท / ครั้ง
๔. ถ่ายทอดเสียง ๘,๐๐๐ บาท / ชั่วโมง
๕. สนับสนุนหลัก (จ – ศ วันละ ๒๐ นาที พูดเสริม ๒ ครั้ง, สปอต ๓ ครั้ง) ๒๕,๐๐๐ บาท / เดือน
๖. สนับสนุนร่วม (จ – ศ วันละ ๒๐ นาที พูดเสริม ๑ ครั้ง, สปอต ๒ ครั้ง) ๑๕,๐๐๐ บาท / เดือน
๗. ผลิตสปอต/สารคดี ๒,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท / ชิ้น