คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปฏิบัติงานสังกัด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก 21,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

รายละเอียดเพิ่มเติม