สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                อัตราเดือนละ 30,000 บาท

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ ชั้น 10 อาคาร 1 ศูนย์ ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม