คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ด้านบริหารธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา 

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางพัฒนาธุรกิจ บริหารธุรกิจ การจัดการบริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                อัตราเงินเดือน 30,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม