คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้าน อี-บิสเซเนต หรือ โมบาย โปรแกรมมิ่ง และมีความสามารถ ในการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

                อัตราเงินเดือน 30,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม