โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับสมัครผู้ป่วยเพื่อทำฟันเทียม(ฟันปลอม)ทั้งปาก กับนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ทันตแพทย์

โดยผู้ป่วยต้องไม่มีฟันเหลือในช่องปาก สามารถนำหลักฐาน : สำเนาบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เพื่อสะดวกในการติดต่อนัดหมายเพื่อมารับการรักษา จำนวน 40 ราย 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่คุณพัจนา แก้วทอง คลินิกรวม 2 โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  โทรศัพท์ 074-287671,074 2876688 

รายละเอียดเพิ่มเติม