คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

อัตราเงินเดือน ปริญญาเอก 21,000 บาท ปริญญาโท 17,500 บาท และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เดือนละ 2,500 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2560

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม