คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม อัตรา 1 อัตรา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือปริญญาโท ทางเทคโนโลยีชีวภาพเน้นด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล หรือเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร

                อัตราเงินเดือน 30,000 บาท

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม