คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  สื่อสารมวลชน

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 เมษายน 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม