คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางภาษาอังกฤษ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ การแปล ภาษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะภาษาและการสื่อสาร หรือวรรณคดีเปรียบเทียบ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561

                ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถติดต่อได้ที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม