คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เพื่อปฏิบัติงานสังกัด ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอก หรือปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม