คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสงค์ขยายรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ภาษาญี่ปุ่น ปฏิบัติงานโดย สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือ ปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 มกราคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม