มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจบั บัญชี เศรษฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์      รัฐประศาสนศาสตร์ อักษรศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มกราคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม