คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 มกราคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารบริหาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม