มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะการบริการและการท่องเที่ยว

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางการบริการและการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสาขาการจัดการการบริการ และสาขาการจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริการกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม