คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งนักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ สังกัดโรงเรียนสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยาการแนะแนว และจิตวิทยาการ ให้คำปรึกษา

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่  อาคาร 10 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม