วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความสารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี และมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งาบริการกลางง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

รายละเอียดเพิ่มเติม