คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเคมี

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก/เทียบเท่า หรือ ปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาการสอนเคมี วิทยาศาสตร์ศึกษา (วิชาเอกเคมี) สาขาหลักสูตรและการสอน โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านเคมี การสอนเคมีศึกษา หรือเคมีศึกษา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม