มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 450 คะแนนขึ้นไป

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งาบริการกลางง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 

รายละเอียดเพิ่มเติม