คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาเวชศาสตร์สุกร

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเวชศาสตร์สุกร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074 289 600

รายละเอียดเพิ่มเติม