ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความรู้ทางด้านการตีความกฎหมาย พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม