คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์การปกครองท้องถิ่น

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสังคมศาสตร์ โดยต้องมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโททางนิติศาสตร์

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073 330810 

รายละเอียดเพิ่มเติม