คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา โดยรับผิดชอบงานทรัพยากรการเรียนรู้ห้องสมุด งานกิจการนักศึกษา  และงานวิชาการ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073 330810

รายละเอียดเพิ่มเติม