สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074 289465

รายละเอียดเพิ่มเติม