คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาวิชาประวัติศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073 331304

รายละเอียดเพิ่มเติม