คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานประจำสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น และสาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก สาขาทางการพยาบาล

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 กุมภาพันธ์ 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

รายละอียดเพิ่มเติม