คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

                ผู้ประสงค์ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสาขาภาษาไทย ภาษาศาสตร์ หรือ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร จารึกภาษาไทย หรือภาษาและการ สื่อสาร วรรณคดีไทยหรือวรรณคดี เปรียบเทียบ

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 เมษายน 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073 331304

รายละเอียดเพิ่มเติม