มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยต้องมีรายวิชาที่ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 

รายละเอียดเพิ่มเติม