คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือ ปริญญาโท แผน ก ทางด้านพลศึกษา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีวุฒิปริญญาตรีทางด้านพลศึกษา และมีประสบการณ์ในการสอน้อย 2 ปี

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 มีนาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม