คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ศูนย์ซ่อมเครื่องมือแพทย์

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่างอุปกรณ์ทางการแพทย์ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์Microsoft officeได้ดี 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม