มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ปฏิบัติงานที่งานห้องสมุด สังกัดศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านบรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 450 คะแนนขึ้นไป

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริการกลาง อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยาเขตภูเก็ต โทรศัพท์ 076 276007-8

รายละเอียดเพิ่มเติม