คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล  ปฏิบัติงานที่ฝ่ายทันตกรรม

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว 

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม