คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งพยาบาล ปฏิบัติงานที่ศูนย์โรคหัวใจ

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม