คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ภาษามลายู

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือปริญญาโท แผน ก ทางภาษามลายู หรือปริญญาโท ที่ไม่ใช่แผนก ก แต่มีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเทียบเท่าได้กับงานวิจัย แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางภาษามลายู

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานทรัพยากรมนุษย์ อาคารบริหาร คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074 289 541

รายละเอียดเพิ่มเติม