คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิค

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรมและสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม