คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ปฏิบัติงานที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากิจกรรมบำบัด และต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ ชั้น 4 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์                วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม