คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ด้านบัญชี

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำวิจัยทางด้านบัญชี และมีทักษะด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ บริหารงานบุคคล งานนโยบายและการบริหาร กองการบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม