คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาขาวิชาเคมี

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ ปริญญาโท แผน ก สาขาวิชาการสอนเคมี วิทยาศาสตร์ศึกษา วิชาเอกเคมี สาขาหลักสูตรและการสอน โดยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทางด้านเคมี การสอนเคมีศึกษา หรือเคมีศึกษา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มีนาคม 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม