คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งวิศวกร สังกัดหน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ สำนักงานคณะทรัพยากรธรรมชาติ

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074 286026-7

รายละเอียดเพิ่มเติม