คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

               

                 ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางวิทยาศาสตร์หรือเกษตรศาสตร์ สาขาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พัฒนาทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร วิจัยและพัฒนาการเกษตร การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ทางด้านส่งเสริมการเกษตรหรือพัฒนาการเกษตร

 

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาโลกศาสตร์ ธรณีวิทยา ดาราศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

             

               รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561

               ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทรศัพท์ 073 331303

รายละเอียดเพิ่มเติม