คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา

ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชาประถมศึกษา การประถมศึกษา หลักสูตรและการสอน หรือสาขาการสอนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม