คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือหลักสูตรและการวิจัย หรือการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร หรือการสอนวิชาเฉพาะ เช่น การสอนภาษาไทย การสอนสังคมศึกษา , การสอนภาษาอังกฤษ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม