คณะสัตวแพทยศาสตร์ สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ม้า

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ทางสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ที่ออกโดยสัตวแพทยสภา

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ สำนักงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ อาคารจุฬาภรณการุณยรักษ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม