คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  มีความประสงค์รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาเอกเคมี

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) โดยต้องสำเร็จการศึกษาระดับศึกษาปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์ (เคมี) และปริญญาโท ทางด้านการสอนเคมี วิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 พฤษภาคม 2561

ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม