คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาพลศึกษา หรือวิทยาศาสตร์การกีฬา

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท แผน ก ทางด้านพลศึกษา หรือสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 2 ปี

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี

รายละเอียดเพิ่มเติม