คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรืเทียบเท่า ทางการบริการและการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการ การบริการ การจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 มิถุนายน 2561

                ผู้ประสงค์สมัครสามารถสมัครได้ที่ งานบริการกลาง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม