คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม

                ผู้ประสงค์สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเน้นทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล หรือเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

                รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2561

                สามารถสมัครได้ที่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม